Extra satsning på språkutveckling

Huddinge kommun arbetar med tre prioriterade områden under 2014-2017 - IT i undervisningen, matematik och språkutveckling. Språkutveckling ska prioriteras i verksamheterna, som själva får avgöra hur den ska utvecklas.

Alexandra tillsammans med två elever

Alexandra Tzoka-Zois är språkutvecklingsledare på Östra grundskolan. Foto: Marcus CF Tinnerholm.

 

Alexandra Tzoka-Zois arbetar som språkutvecklingsledare på Östra grundskolan och genomför tillsammans med skolledningens stöd en stor satsning på språkutveckling på skolan. 2015 fick Alexandra i uppdrag att skriva en språkutvecklingsplan som Östra grundskolan nu jobbar efter.

Under hösterminen 2015 har Alexandra tillsammans med Gitte Blücher-Nyström, specialpedagog på mellanstadiet, genomfört ett antal workshops och föreläsningar med skolans lärare – ett arbete som kommer att fortsätta under 2016.

Gitte Blücher-Nyström

Gitte Blücher-Nyström arbetar tillsammans med Alexandra Tzoka-Zois med språkutvecklingssatsningen.

 

– Min och Gittes utgångspunkt i språkutvecklingsarbetet är att lärare vill, kan och har kompetensen att arbeta språkutvecklande, men behöver också få möjlighet för att tänka nytt, tänka annorlunda, till en viss del, när det gäller att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning. De behöver också tid för reflektion, görande och att dela med sig kunskap med varandra, säger Alexandra. Gitte Blücher-Nyström lägger till:

– I min roll som specialpedagog på mellanstadiet möter jag, precis som mina kollegor, klasser med en mångfald av elever med olika förutsättningar. Jag ser ofta att den språkliga basen är alltför grund hos våra elever och det finns en stor osäkerhet i det ämnesspecifika språket. Det innebär att varje enskild pedagog måste bli medveten om hur oerhört viktig lärprocessen är inom ”sitt” ämne och erbjuda stöttning genom användbara lässtrategier. Det kan i många fall vara helt avgörande för om eleven ska ges förutsättningar att lyckas eller inte, i ett ämne.

Anna Kiltorp framför skolan

Anna Kiltorp, rektor på Östra grundskolan. Foto: Marcus CF Tinnerholm.

Stöd från skolledningen

Skolledningen på Östra grundskolan har satsat extra mycket på språkutveckling under läsåret. Skolans rektor Anna Kiltorp förklarar varför:
– Att satsa på språkutveckling handlar om likvärdighet. På Östra grundskolan vill vi att alla elever skall ha möjlighet att nå så goda kunskaper som möjligt inom alla ämnen. Det betyder att ett språkutvecklande förhållningssätt är en förutsättning och vi har valt att under läsåret 15/16 göra en extra satsning på det genom en anställning av en språkutvecklingsledare, men genom en intern utbildning och tid för diskussion, säger Anna och fortsätter:

– Språkutveckling tillsammans med digitalisering och ett entreprenöriellt lärande har visat sig ha stor påverkan på våra resultat – årets nior har klättrat upp till fjärde plats i kommunen när det gäller jämförelse i meritvärden.

Alexandra, som är SVA- och svensklärare, ser att dagens skola har utmaningar när elever och lärare möts i klassrummet. Ett klassrum består idag av en heterogen grupp elever med olika bakgrund, erfarenheter, förutsättningar och förförståelse för den svenska skolan. Även synen på vad lärande innebär och varför man går i skolan skiljer sig från elev till elev.

– Vi har en skyldighet att erbjuda en likvärdig undervisning och skola för alla elever, oavsett bakgrund och tidigare kunskapsnivå. Det ställer krav på dagens lärare och de behöver göra en tankemässig kullerbytta i sitt pedagogiska förhållningssätt för att ge alla elever en förutsättning för att lyckas. Läraren behöver se pedagogiken ur olika infallsvinklar och möta eleverna där de befinner sig, de behöver vara medvetna om vad som krävs för att nå ut till alla elever och ge ett mervärde i undervisningen tillägger Alexandra.

Gemensamt och enhetligt arbete för att arbeta språkutvecklande

Under höstterminen 2015 har lärarna arbetat tillsammans vid fem tillfällen med att definiera språkutveckling, organisation kring den, struktur och ledarskap i klassrummet. Alexandra och Gitte är övertygade om att struktur och organisation i klassrummet är en förutsättning för att jobba språkutvecklande.

– Vi har sett att det finns ett samband mellan struktur och organisation – att vi jobbar enhetligt – och språkutveckling, berättar Alexandra. Under 2016 kommer vi att arbeta med språkutveckling i praktiken vid fyra tillfällen. Med stöttningsstrategier i undervisningen som språkutvecklingsglasögon och arbetsgången i hur vi arbetar. Vi har använt oss av beprövat material och metoder och Skolverkets om arbetsgång i workshops för att granska och skapa texter tillsammans.

Därför är språkutveckling viktigt

Anledningen till att språkutveckling är så viktig att integrera i all undervisning är enligt Alexandra att den är en nyckel till att utveckla både språk- och ämneskunskaper hos eleverna, en nyckel till likvärdighet i undervisningen. Idag får inte alla elever samma möjligheter. Och sist men inte minst får alla elever- även de högpresterande – utvecklas med möjligheter att se språket i många nya sammanhang när pedagogerna arbetar språkutvecklande.

– Det finns ibland en föreställning om att det är svenskläraren som äger det språkutvecklande arbetssättet, på grund av sin ämnesbehörighet. Men jag vill ändå hävda att det ligger i alla ämneslärares ansvar att känna till de språkliga dragen i sitt ämne. För en ämneslärare i exempelvis kemi där det används svåra begrepp, abstrakta förklaringar och eller områden som många elever inte har någon förförståelse kring, blir det nästan omöjligt för eleverna att utvecklas i kemiämnet, om läraren inte har ett språkutvecklande arbetssätt. Om pedagogen inte är medveten om ämnets språkliga krav och hur man jobbar med ämnesspråket riskerar man att tappa elevernas intresse för ämnet och lärandet. Det är viktigt att behålla den kognitivt höga nivån i undervisningen, det läraren måste öka på är stöttningsstrategierna, exemplifierar Alexandra.

Vanliga misstag

Några vanliga misstag är att lärare förutsätter de att jobbar språkutvecklande, exempelvis när de läser upp en text för eleverna innan de delar ut den. En sådan strategi ger inte tillräcklig stöttning för alla elever, pedagogen behöver jobba med textens innehåll, form och begrepp i flera nivåer. Pedagogerna behöver också göra en plan i hur de arbetar med texter tillsammans med eleverna, menar Alexandra. Det räcker inte att bara välja ut en innehållsmässigt bra text;  hur du jobbar med texten är minst lika avgörande för elevernas lärande. Språkutveckling handlar om förhållningssätt, vilka strategier du använder och hur du jobbar med dem och med stöttningsstrategierna. Det handlar om förförståelse, textkopplingar, hur lärarna pratar om begrepp, att låta elever prata texter – enskilt och i grupp – när de arbetar, säger Alexandra.

– Ett annat vanligt misstag är att elever med annat modersmål än svenska och som läser SVA i helklass många gånger uppfattas som en homogen grupp elever och blir placerade tillsammans vid exempelvis grupparbeten. Nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska kan också ligga på olika kunskapsnivåer, de kan ha kommit olika långt i sin språkutveckling och behöver olika samarbets- och samtalspartners för att utmanas och utvecklas. Interaktion och kommunikation är oerhört viktiga för elevernas språk- och ämnesutveckling. Lärare behöver kunna se helheten i val av metod, arbetssätt och tänka på hur de gör, inte vad de gör, menar Alexandra.

Ökat intresse för språkutveckling i kollegiet

-Vi har märkt en stor skillnad efter höstens föreläsningar och workshops, lärarna visar på ett större intresse för språkutveckling och struktur. Vi har haft otroligt spännande diskussioner och samverkan mellan olika ämnen och numera vänder sig lärarna till mig och Gitte direkt vid frågor som handlar om ett specialpedagogiskt och språkutvecklande arbetssätt, säger Alexandra. Till en början förstod nog inte alla hur struktur och organisation i klassrummet hänger ihop med språkutveckling. Flera tänkte nog att ”nu får vi ytterligare en uppgift till allt annat”. Vi hävdar att språkutveckling inte är någonting utöver allt annat, utan något som hör till lärares dagliga arbete, ett förhållningssätt och är en förutsättning för eleverna ska lyckas i alla ämnen, avslutar Alexandra.


Alexandras tips för att lyckas med språkutveckling

 1. Ha med dig skolledningen – annars går det inte. En sådan här satsning kräver tid.
 2. Lägg tid på personal som kan fördjupa sig och satsa på kompetensutveckling.
 3. Ha med språkutveckling som en levande fråga i hela verksamheten. Exempelvis på anställningsintervjuer, medarbetarsamtal, som en punkt på arbetslagsmöten.
 4. Kom igång och skriv en plan om hur skolan vill jobba med språkutveckling. Planen blir något som beskriver hur vi tänker och agerar utifrån. Använd planen för att gå tillbaka till den och referera till.
 5. Ge inte upp, våga tala om när det inte fungerar och ta råd av kollegor och ledning. Sök information och goda exempel.

Alexandras förslag för vidare kunskap om språkutveckling

Filmer

Checklista för språkutvecklande lektion – Linda Odén
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med Anna Kaya – webbredaktör och projektledare Nationellt centrum för svenska som andraspråk på Stockholms universitet
Skolverkets filmer om språkutveckling

Vidare läsning

 • Maaike Hajer & Theun Meestringa: Språkinriktad undervisning- hur ämneslärare kan fördjupa sin förståelse mellan språk och lärare. Innehåller handfasta metoder och tips på vilka verktyg skolan kan ge lärare i alla ämnen för att uppfylla skolverkets styrdokument och hjälpa eleverna att lyckas uppnå kunskapskraven.
 • Hajer – är en stor inspirationskälla
 • Pauline Gibbons, Stärk språket stärk lärandet, Lyft språket lyft tänkandet. Konkreta tips på stöttningsstrategier och modeller att använda sig av i undervisningen.
 • Greppa språket – konkreta tips, vad är språkutvecklande arbetssätt?
 • Skolverket – arbetsgång – vi har utgått ifrån denna arbetsgång i Östra grundskolans workshops och anpassat dem till skolans förutsättningar.
 • Språkutveckling i alla ämnen –  På Östra grundskolan utgår vi ifrån detta material i våra workshops. Mycket bra material, matnyttigt och verklighetsförankrat för oss lärare i vår vardag. Konkreta frågeställningar som vi kan relatera till.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Så här kommer du i kontakt med Alexandra och Gitte!

Alexandra Tzoka-Zois, språkutvecklingsledare Östra grundskolan: alexandra.tzoka-zois@huddinge.se
Gitte Blücher-Nyström, specialpedagog mellanstadiet Östra grundskolan: git.blucher-nystrom@huddinge.se

Tipsa oss