Arbete för mänskliga rättigheter – en röd tråd på Huddingegymnasiet

– Arbetet med mänskliga rättigheter är något som alla på skolan kan enas kring. Engagemanget från både elever och lärare växer hela tiden, konstaterar Stefan Bengtsson och Anne Jansson, lärare i samhällskunskap på Huddingegymnasiet, HGY, och två av de drivande krafterna för att föra in frågan om mänskliga rättigheter, som en röd tråd, i skolans samtliga ämnen.

Anne Jansson och Stefan Bengtsson

Det som 2010 började som ett mindre projekt om mänskliga rättigheter på Huddingegymnasiet har vuxit till att omfatta stora delar av skolan och dess värdegrund. Ett nära samarbete med svenska Amnesty har även lett till att Huddingegymnasiet är en av cirka 15 skolor i landet som kan kalla sig en ”Skola för mänskliga rättigheter”.

Tätt samarbete med Amnesty

Redan 2010 startades en MR-grupp på skolan, med uppgift att anordna en temadag för att lyfta frågan. Flera organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter, bland andra Amnesty, bjöds in till skolan.

– Genom vårt fortsatta samarbete med Amnesty har arbetet på skolan tagit ny fart. Bland annat jobbar vi nu efter en specifik modell som Amnesty utformat, berättar Anne Jansson.

Stefan Bengtsson pekar på att modellen bidrar till att frågan på olika sätt genomsyrar stora delar av skolan och pågår hela skolåret, och inte som tidigare stannar vid någon temadag eller punktinsatser. En annan viktig pådrivande faktor är att skolledningen är odelat positiv och stöttar arbetet för mänskliga rättigheter.

Under 2014 fick även sex lärare på skolan möjlighet att gå en kurs i Amnestys regi. Det gav i sin tur många bra tips och idéer om hur det går att fördjupa arbetet kring mänskliga rättigheter och få än fler personer engagerade.

– En viktig del, förutom temaveckan, är arbete med kampanjen ”Skriv för frihet”. Det är en världsomspännande Amnesty-kampanj som vi deltagit i under flera år. Under en månad väljer vi ut några samvetsfångar, som Amnesty föreslår, och skriver kort och brev till olika instanser för att de ska frige fångarna. Det blir ett konkret engagemang som följs av nya frågor och diskussioner, som vi sedan för in i olika ämnen. Bland annat har vi fått med språklärarna i det här arbetet, berättar Stefan Bengtsson och Anne Jansson intygar att kampanjen ”Skriv för frihet” är något som verkligen engagerar eleverna:

–Några har gått med i Amnestys ungdomsorganisation och flera viger även en del av sin fritid till kampanjen.

Allas lika värde

Även innehållet på MR-dagen växer och engagerar fler för varje år. Förra året samsades många utställare om utrymmet på skolan. Förutom Amnesty fanns bland andra Röda Korset, Rädda barnen, UN Women, Plan, Fair Trade, Unicef, RFSL, Kvinna till kvinna, Folk och försvar, Kristna fredsrörelsen, Muslimer för fred och rättvisa på skolan för att informera om sin verksamhet.
–Tack vare att så många utställare kommer till skolan under vår temadag om mänskliga rättigheter, så kan vi föra in ännu flera aspekter i skolans arbete. Från att till en början mest ha handlat om frågor som framförallt berör andra delar av världen, så inkluderas nu även ”människorättsfrågor” här i Sverige, t ex jämställdhetsfrågor, och hbtq-frågor. Särskilt övergripande frågor om allas lika värde är än mer aktuella nu i och med den stora flyktingvågen till Europa och Sverige.

Årets MR-dag hade temat: ”Trygghet i offentliga rum” och skolan fick besök av föreläsarna som pratade om hedersproblematik, samt könsroller, sexualitet och tolerans. Även filmer och workshops låg till grund för samtal om hur alla på skolan kan bidra till ett klimat där ingen känner sig trakasserad eller kränkt av någon anledning.

Rustar eleverna för framtiden

Både Stefan och Anne ser också hur skolans fleråriga arbete med frågor om mänskliga rättigheter förstärkt skolans värdegrund och det mänskliga klimatet på skolan.

Under flera år har Huddingegymnasiet haft språkförberedande klasser för nyanlända elever. Förra året tog skolan emot cirka 100 nya elever, vilket är nästan 20 procent av alla eleverna på skolan.

–Tack vare att vi har fört samtal om mänskliga rättigheter under flera år, och även brutit ner frågorna till konkreta vardagsfrågor på skolan, är eleverna väl rustade att möta elever från världens olika hörn, med olika religiösa och kulturella erfarenheter i bagaget, säger Anne Jansson och får medhåll av Stefan Bengtsson:

–Våra elever på Huddingegymnasiet har många olika språkbakgrunder. Vi är vana att ta tillvara alla elevers olika erfarenheter, som en källa att ösa ur under lektionerna. Jag upplever att det är rätt högt i tak på skolan, men framförallt ett bra tilltal mellan eleverna, även om det alltid finns saker att jobba vidare med, konstaterar han.

Skolan en frizon för diskussioner

–Tack vare en relativt heterogen elevsammansättning kan det bli livliga diskussioner, exempelvis om hur man förhåller sig och beter sig mot varandra, säger Anne och fortsätter:

–För några elever blir också klassrummet en slags frizon, där man kanske vågar prata om saker som man inte vanligtvis gör hemma. Det kan handla om sexualitet, kön och normalitet. Även detta, att eleverna upplever att det är högt i tak vad gäller samtalsämnen, tror jag kan vara en effekt av vårt generella fokus på mänskliga rättigheter.

En annan viktig iakttagelse som Anne och Stefan gjort är att arbetet med mänskliga rättigheter också fått eleverna att tänka på vilka fördomar de själva bär på.

– Genom de samtal som förs i klassrummen kan eleverna upptäcka sina egna fördomar. Ibland har man fördomar som man inte alls är medveten om. Det är först när man pratar om detta och synliggör att man faktiskt har fördomar om vissa saker, som det kan ske en förändring. Det positiva är också att ändrade värderingar och förhållningssätt följer med till livet utanför skolan, säger Anne Jansson med ett varmt leende.

Och ytterligare vinst med skolans arbete för mänskliga rättigheter är att den positiva HGY-andan stärkts intygar både Stefan Bengtsson och Anne Jansson:

– Numera finns en tydlig värdegrund på skolan. Den bottnar i allas lika värde och har tydliga uppförandekoder och genomsyrar alla årskurser och inriktningar på skolan. Det roliga är att engagemanget bara ökar för de här frågorna. Vårt mål är att alla ämnen ska inkludera människorättsfrågor på något sätt. Där är vi förhoppningsvis inom kort.

Och biträdande rektor Fredrik Lindvall-Dejert är minst lika entusiastisk som skolans lärare:

– De här frågorna för skolan samman på ett positivt sätt. Den värld vi lever i med stora flyktingströmmar, ställer oss inför nya utmaningar. Frågor om mänskliga rättigheter känns oerhört centrala på alla sätt. Genom att vi också bryter ner frågorna till att omfatta även det vardagliga arbetet på skolan, och jobbar än mer ämnesintegrerat, får vi en röd tråd som löper genom hela Huddingegymnasiet, säger han och understryker:

–Frågor om mänskliga rättigheter och allas lika värde ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Något jag delar med de flesta av ur personalen på skolan.


Anne Jansson och Stefan Bengtssons bästa tips:

  • Viktigt att arbetet bygger på ett genuint engagemang.
  • Få stöd och support från skolledningen.
  • För in eleverna på ett tidigt stadium, redan i planeringsskedet, viktigt
    med delaktighet.

Fakta:

Huddingegymnasiets MR-grupp bildades 2010. Förutom Anne Jansson och Stefan Bengtsson ingår Ann-Britt Hellmark, Linda Rosengren, Yasemin Taskavak, Mariolina Werner, Birgitta Rask, Kent Ridderlind och Hanna Wiesel, samtliga lärare på Huddingegymnasiet.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du veta mer om hur HGY arbetar?

Ta kontakt med Anne (anne.jansson@huddinge.se) eller Stefan (stefan.bengtsson@huddinge.se)!

Tipsa oss

Vad vill du dela med dig av från din verksamhet?