I ständigt lärande med åldersblandade barngrupper – Här lär barnen av varandra

Gynnsam språkutveckling, färre konflikter och ökat engagemang hos pedagogerna. Fördelarna är många med de åldersblandade grupperna i Sjödalens förskolor. – Här befinner vi oss i ett ständigt lärande, både barn och pedagoger, säger Marie-Louise Martinson, pedagogisk handledare vid Sjödalens förskolor.

På Sjödalens förskolor jobbar man med åldersheterogena barngrupper. I läroplanen står det att vi inte ska kategorisera barn efter kön eller etnicitet. Varför ska vi då kategorisera in barn efter ålder, frågar sig Marie-Louise Martinson.

– Om vi gör det har vi redan bestämt vad barn i samma åldrar ”kan” och ”ska kunna”. Att anpassa en miljö efter sådan förutbestämda förväntningar är, enligt vårt sätt att se det, att begränsa barnen, istället för att ge maximala möjligheter till utveckling och lärande.

Hon anser att detta handlar om normmedvetenhet, ett ord hon använder för att förtydliga vad normkritisk pedagogik innebär. Som pedagogisk handledare har Marie-Louise Martinson de senaste åren, tillsammans med sin ledningsgrupp, arbetat målmedvetet för få med alla pedagoger på tåget i arbetet med åldersblandade grupper i Sjödalens förskolor. Idag består alla barngrupper av barn i åldrarna 1 till 5 år.

På Sjödalens förskolor arbetar man med åldersheterogena barngrupper. Monica Yngebäck är förskollärare i en åldersblandad barngrupp, som jobbar med temat jorden. Frågan: ”Vad betyder jorden för dig”, fångar barnens intresse, oavsett ålder.

På Sjödalens förskolor arbetar man med åldersheterogena barngrupper. Monica Yngebäck är förskollärare i en åldersblandad barngrupp, som jobbar med temat jorden. Frågan: ”Vad betyder jorden för dig”, fångar barnens intresse, oavsett ålder.

Erbjuder möjligheter

– Erfarenheten visar att det underlättar arbetet att kombinera omsorg och lärande i blandade barngrupper. Och att det utvecklar barnen än mer såväl språkligt som socialt, säger Marie-Louise Martinson och fortsätter:

– Barn lär av barn, och barn lär ut, ibland av någon som är äldre, ibland av någon som är yngre. Det är inte åldern som är det centrala. För personalen innebär det att du får jobba med alla åldrar. Det blir till exempel inte lika tungt som att jobba på en renodlad småbarnsavdelning, där de flesta barn behöver stöd med blöjbyte, av- och påklädning med mera, säger Marie-Louise Martinson och visar runt på förskolan Albatrossen .

Det första man slås av är ordningen där allt material ligger väl sorterat och lågt placerat.

– Att arbeta åldersheterogent kräver struktur och att vi planerar väl. Här syns det tydligt i den fysiska miljön också. Alla barn, oavsett ålder och kön, ska ha tillgång till allt material.

– Allt vi gör handlar om att bygga tillit till barnen och erbjuda dem möjligheter, och om att vägleda barnen. Detta börjar i personalrummet. Det är hur vi vuxna förhåller oss mot varandra som speglar sig hos barnen. Vi är deras förebilder. De lär av oss och av varandra. Det gäller i alla situationer. Ett litet barn lär sig snabbt hur man ska handskas med en sax. När och var man använder den. Där är de större barnen också snabba att lära ut, för det är så de lärt sig själva.

Didaktisk medvetenhet

Marie-Louise Martinson stödjer sig på forskning inom området, och på förskolans läroplan, som till stor del bygger på Vygotskijs teorier om ett lärande i samspel med andra, samt den vision för arbete i förskolan som Huddinge kommun har, med den pedagogiska plattformen, som bland annat säger att det ska finnas höga förväntningar på barnen.

– Vi har mycket på fötterna när det gäller vårt arbetssätt, som bygger på en didaktisk medvetenhet. Som pedagogisk handledare är jag ansvarig för att stödja våra pedagoger. I botten handlar det om värdegrund och likabehandling.

Marie-Louise Martinson berättar engagerat om alla de fördelar hon ser med åldersblandade grupper. En är den språkliga utvecklingen hos barnen.

– Barnen blir utmanade hos oss. De har alltid någon som ligger steget före i språkutvecklingen, och det gäller med det mesta egentligen. Här finns alltid ett litet lok som draghjälp. När det gäller språket blir det extra tydligt, hos yngre barn och inte minst på de barn som kommer till oss och pratar begränsad svenska. De utvecklar snabbt språket. Likaså får vi signaler från föräldrar som är oerhört positiva till att barnen utvecklas så mycket i både sitt språk och när det gäller andra färdigheter.

– I läroplanen står det att vi inte ska kategorisera barn efter kön eller etnicitet. Varför ska vi då kategorisera in barn efter ålder. Det är inte åldern som är det centrala. Hos oss har alla pedagoger fokus på förmågor och inte på brister hos barnen, säger Marie-Louise Martinson, pedagogisk handledare vid Sjödalens förskolor.

– I läroplanen står det att vi inte ska kategorisera barn efter kön eller etnicitet. Varför ska vi då kategorisera in barn efter ålder. Det är inte åldern som är det centrala. Hos oss har alla pedagoger fokus på förmågor och inte på brister hos barnen, säger Marie-Louise Martinson, pedagogisk handledare vid Sjödalens förskolor.

Hon pekar även på att konflikterna minskar i blandade barngrupper. En anledning är att det inte är så många i samma ålder som konkurrerar om samma material och yta. En annan är att det växer fram ett omhändertagande klimat. De äldre visar omsorg om de yngre. Även barn med koncentrationssvårigheter eller andra funktionsnedsättningar får möjligheter då det alltid finns någon att samspela med oavsett ålder, menar Marie-Louise Martinson.

Fokus på förmågor

– Här behöver aldrig barnen ”tävla” eller bedöma sig i relation till andra i samma ålder. Alla pedagoger har fokus på förmågor och inte på brister hos barnen. Vi ska erbjuda möjligheter till utveckling, inte ägna oss åt bedömning av barnen. Det vi ska bedöma är vår egen verksamhet, vilket i stora drag innebär att vi hela tiden måste ge tid till reflektion och diskussion om vad vi gör och hur vi förhåller oss. Vi har även medvetet sällat när det gäller dokumentationsarbetet, vilket ger pedagogerna mer tid i barngrupperna.

Men Marie-Louise Martinson sticker heller inte under stol med att det till en början fanns en viss skepsis hos en del pedagoger när det gällde att ta steget från åldershomogena till åldersblandade barngrupper.

– Men jag kan ärligt säga att idag är alla med på tåget och de flesta anser att de får chansen att utvecklas som pedagoger, att jobbet inte är lika tungt som tidigare och att de själva får arbeta och lära.

Marie–Louise Martinsons bästa tips för att öka normmedvetenheten i förskolan:

  • Det viktigaste är att se bakom gamla föreställningar om ålder
  • Arbeta med omsorg och lärande i växelverkan, omsorg och lärande går hand i hand.
  • Unvik kategoriseringar.
  • Ge möjlighet att lära av varandra ”fiffig kompis”.
  • Rikta uppmärksamheten mot verksamheten, underlätta för gemensamma lärsituationer.

Lästips:

  • ”Vygotskij i praktiken”, Leif Strandberg. (Leif Strandberg är landets främsta tolkare och förmedlare av Vygotskijs tankar (som läroplanen till stor del bygger på).
  • ”Arena för barns lärande”, av Pramling/Samuelsson/Sheridan
  • ”Att undervisa barn i förskolan”, av Pramling/Samuelsson/Sheridan

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du veta mer om Sjödalens förskolors arbete med åldersblandade grupper?

Kontakta Marie-Louise Martinson!

Tipsa oss

Vet du om något spännande projekt i förskolan?