Reflektion ger medvetna pedagoger och kompetenta barn

I några av Huddinges förskolor har planeringstiden bytt namn till reflektionstid. Ett skifte som handlar om betydligt mer än ett ord. – Planering är mest ett sätt att bestämma i förväg vad som ska hända framöver. I reflektionen ser vi på vad vi gjort tidigare och hur vi kan använda det framåt, säger Lisa Hielle som är pedagogisk handledare på fyra förskolor i Segeltorps förskoleområde. Där har reflektion i grupp gett pedagogerna verktyg att utveckla verksamheten och hjälpa barnen att bli medvetna om sitt kunnande.

Hon har arbetat som pedagogisk handledare sedan 2007, då hon avslutade en så kallad ”pedagogista-utbildning”, där bland annat reflekterande samtal med förskolepedagoger ingår. Idag bygger de fyra förskolornas organisation på att arbetslagen ska ha en dryg timmes reflektionstid i veckan. Timmar då pedagogerna ställer frågor till sig själva och varandra kring den dagliga verksamheten. ”Vad har hänt?”, ”Vad är barnen inne i just nu?”, ”Hur kan vi ta tillvara det?” och ”På vilket sätt kan vi använda det i vårt arbete med barnen?” är frågor som dryftas och diskuteras. Oftast i de egna arbetslagen, men även med pedagoger från de andra förskolorna. Lisa är med och handleder arbetslagen två gånger i månaden för att ge nya infallsvinklar i diskussionerna kring verksamhetens vidareutveckling.
– Man kan ibland behöva någon utifrån som ställer öppna frågor kring verksamheten som kan vara utlösande för en viktig diskussion eller reflektion, säger hon.
– Men vi ska inte bedöma varandra utan hjälpa varandra att få syn på saker.Reflektion
Reflektion är inget nytt på förskolorna, poängterar hon. Men sättet att styra reflektionen ser lite olika ut. Samtalsgrupperna är ett arbetssätt som provats fram på de förskolor som hon handleder.
– Jag ser det fortfarande som en övning. En övning i att utmana oss själva, att våga fråga och diskutera och att hela tiden ha verksamheten för ögonen. Vi blir nog aldrig fullärda, men vi lär oss hela tiden.

Linda Svärd är förskollärare på Lövsångarens förskola och en av de pedagoger som deltar i reflektionsgrupperna. Hon säger att hennes arbetslag blivit mer medvetna om vad som krävs av dem, av barnen och av organisationen. De pratar och reflekterar över det som sker i den dagliga verksamheten som helhet. Hur tar barnens kunskap och nyfikenhet sig uttryck är en fråga de bland annat ställer sig.
– Vi har också gått ifrån att planera verksamheten i förväg till att reflektera kring det som sker i den och fråga oss själva vad syftet är kring det vi erbjuder barnen. Man ser allt arbete i ett större perspektiv och inte bara de enskilda projekten. Jag tror att våra verksamhetsmål blir mer synliga och det gör det lättare att jobba mot dem. Vi blir dessutom mer medvetna om vilka spår de projekt vi är inne i ger och hur vi kan ta tillvara på dem, säger hon och förklarar:
– När vi pratar om hur luftballongen ser ut och fungerar sätter det spår i barnens aktiviteter. Någon kanske sätter igång och ritar, en annan bygger en luftballong med lera. Då fångar vi upp det, dokumenterar och tar med materialet för att lyfta det vid reflektionstillfällena. Där diskuterar vi vad vi kan göra för att bibehålla det intresse barnen visar och ta det vidare.

Både Lisa Hielle och Linda Svärd är övertygade om att den kunskap pedagogerna får genom sina reflektioner ökar barnens möjligheter till förändrat kunnande.
– Vi har övat oss i att ställa öppna frågor som får dem att berätta om sina tankar. Vi tittar på bilder och filmer av projekten vi jobbat med och pratar utifrån dem. När vi bekräftar dem i samtalen och återkopplar vad de gjorde blir det tydligt också för dem vad de lärde sig i processen och vilket kunnande de har utvecklat. Det är stärkande för självkänslan, säger Linda Svärd.

Hon har själv under en längre tid använt sig av ett reflektionsprotokoll med en struktur som leder samtalen framåt och som gör det lätt att hålla sig till ämnet och vara tidseffektiv.
Men Lisa Hielle poängterar att varje enhet måste hitta sitt eget sätt att reflektera och dokumentera.
– Man måste utgå från barngrupperna, från pedagogerna och organisationen. Men vi tycker det är bra att ha ett protokoll att följa. Utifrån det kan man prata om många olika delar i verksamheten; miljön, material, förhållningssätt.

En av de stora utmaningarna har varit att våga ta sig tiden från barnen för att reflektera.
– Men det ger så mycket tillbaka och vi ser att tiden kan disponeras annorlunda genom reflektionen, säger Lisa Hielle.
– Vi arbetar mer effektivt när alla vill åt samma håll och utvecklar verksamheten tillsammans. Dessutom synliggör reflektionen vår roll som pedagog. Det blir tydligare att vi skapar förutsättningar för barnens lärande och att vi gör ett viktigt jobb.  Ibland är det nästan svindlande att tänka på.

Lisa Hielles och Linda Svärds tips för reflektion:

  • Ha hela tiden verksamheten för era ögon och fundera på hur den kan utvecklas vidare.
  • Våga lägga tid på att diskutera verksamheten. Diskussionerna ska vara användbara. Ni ska inte bedöma varandra utan hjälpa varandra framåt.
  • Se till att återkoppla reflektionerna till barnen och göra dem delaktiga.
  • Se till att ha en organisation som stödjer ett reflekterande arbetssätt. Reflektionen ska schemaläggas.
  • Se reflektionen som en ständigt pågående övning och verksamhetsutveckling.
  • Var uppmärksam på hur barnen lär sig, hur de ger uttryck för att de är inne i en lärandeprocess. Det kan ni använda i era reflektioner och bygga vidare på.
  • Förkovra er i litteratur som handlar om det ni jobbar med. Det ingår i vårt pedagogiska uppdrag.

5 kommentarer

Kommentarrubrik

Marie-Louise Martinson

Marie-Louise Martinson

Lisa, du har så rätt så rätt! Att våga ta tid från barnen är en ständig utmaning. Men vi i Sjödalens förskolor ser samma sak som ni, och säkert de allra flesta, att den tid vi "tar" GER tusenfallt tillbaka. I form av en större pedagogisk medvetenhet, ett tillvaratagande av barns intressen, kort sagt ett levandegörande av läroplanen och den Pedagogiska Plattformen! // Marie-Louise Martinson, pedagogisk handledare Sjödalens förskolor.

Svara

Kommentarrubrik

magdalena

magdalena

Hej Du k an inte,skicka eller lägga upp en bild på reflektionsprotokollet ni använder Mvh magda

Svara

Kommentarrubrik

Anna Viklund

Anna Viklund

Hej Magdalena! Mejla gärna direkt till Lisa Hielle genom att klicka på kuvertet nedan! /Anna Viklund, redaktör

Svara

Kommentarrubrik

Johanna Lissinger

Johanna Lissinger

Hej Jag läste artikeln gällande ert arbete med reflektionsprotokoll. Finns det möjlighet att ta del av detta? Hälsningar Johanna Lissinger

Svara

Kommentarrubrik

Lisa Nygren

Lisa Nygren

Hej Johanna! Jag har bett Lisa och Linda att återkomma till dig i frågan! /Lisa Nygren, redaktör

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du veta mer om reflektion i förskolan?

Kontakta Lisa Hielle!

Tipsa oss

Har du ett framgångsrikt arbetssätt som du vill berätta om?