Superstrukturen som ger barnen mer tid

– Att det blir rörigt i förskolan handlar sällan om att ett barn är besvärligt. Det hänger snarare ihop med att man inte hittat den bästa strukturen än. Det säger Anna Holmgren och Nourten Armak och berättar om den väl genomarbetade superstruktur som förändrat dagarna för både pedagoger och barn i Flemingsberg och Kästa.

De såg hur mycket tid och energi gick åt till att försöka lösa enstaka situationer på förskolorna. Vem skulle duka? Vem skulle se till att barnen gick ut?
– Emellanåt slutade det med att tre pedagoger dukade av bord efter lunchen, medan barnen gick omkring planlöst, säger Nourten.
Hon och Anna Holmgren är pedagogiska handledare för sex förskolor i Flemingsberg och Kästa. Anna Holmgren instämmer.
– Sådana situationer stjäl pedagogisk tid från barnen och skapar oreda och en stökigare stämning på förskolan.

På de sex förskolor de handleder har situationen förändrats drastiskt tack vare den struktur de arbetat fram. Lösningen ryms på ett papper, en A3 med tydliga scheman och detaljerade rutiner. Minutiöst planerade dagar. Det ser nästan överdrivet ut. ”Kl 10:05 –Eva klär på barnen för utgång”. Namnet Eva markerat i grönt.
– Vi har suttit tillsammans med alla avdelningar och gått igenom dagarna med dem. Sett hur rutinerna ser ut, var flaskhalsarna uppstår och varför. Ofta handlar det om övergångarna mellan olika situationer. När mellanmålet ska dukas fram efter vilan, eller när barnen ska in efter utelek. Där uppstår ofta diskussioner om vem som gör vad. Numera blir det inte så. När det fungerat som bäst vet alla redan från början vilka uppgifter var och en har under dagen. Allt blir lugnare och pedagogerna kan ha fullt fokus på barnen. När det blir rörigt på förskolor har det nästan aldrig med barnen att göra, utan om att man inte hittat fram till en fungerande struktur, förklarar Anna Holmgren.

Sedan 2013 finns en utarbetad standard för vad en superstruktur ska innehålla, en gemensam mall för samtliga förskolor under Anna och Nourtens handledning. Men de båda understryker att det är viktigt att alla som ska arbeta på förskolan måste Superstrukturvara med i processen när en superstruktur tas fram. Det är så diskussioner undviks.
– Och det är ett sätt för oss att säkerställa fungerande rutiner, övergångar och aktiviteteter som gagnar både barn och pedagoger, förklarar Nourten Armak.
Den gemensamma mallen för förskolorna har också gjort det lättare för vikarier att förflyttas mellan de olika avdelningarna.
– Numera frågar en del direkt var superstrukturen sitter. Där ser de vem de ska vikariera för och vilka sysslor de ansvarar för under dagen. Det gör att de kan ta initiativ och vara aktiva från början, säger Anna Holmgren och fortsätter:
–  Med en tydlig struktur kan vi ta vara på tiden bättre och fylla den med god, planerad pedagogisk verksamhet.

Nourten Armak och Anna Holmgrens tips för dig som vill skapa en superstruktur på förskolan

  1. Gör en förteckning över allt som händer under dagen, rutiner och övergångar. Var är flaskhalsarna? När på dagen infaller de? Hitta en rytm och en logik i strukturen kopplad till schematiderna. Lägg tid på förarbetet och se till att alla är involverade i diskussionen som sen ska följa strukturen
  2. Bestäm vem som har ansvar för vad. Gör ett rullande schema. Alla ska vara väl bekanta med alla rutiner så att inga frågetecken uppstår om någon är sjuk.
  3. Tänk gärna i färg när ni ritar upp er struktur. Det gör den lättare att överblicka.
  4. Under de tider när ni är flera pedagoger på avdelningen, dela upp dem i ”fast” och ”rörlig” pedagog, där de fasta ansvarar för den schemalagda pedagogiska verksamheten och den rörliga sköter telefon, samtal med föräldrar och toalettbesök. Rotera sedan mellan dessa roller. Då undviker ni förvirring när någon behöver hjälp eller situationer uppstår och den pedagogiska verksamheten behöver inte avbrytas.
  5. Var inte rädda att ändra i strukturen. Det finns alltid förbättringar att göra och rutinerna ser inte alltid likadana ut över året. Men det måste vara ett gemensamt beslut när man ändrar. Alla ska vara med på tåget.

2 kommentarer

Kommentarrubrik

Marie-Louise Martinson

Marie-Louise Martinson

Annas och Nourtens tankar kring superstruktur är verkligen något jag förespråkar. I min organisation (Sjödalens förskolor) betyder superstrukte dels det Anna och Nourten lyfter, att minutiöst planera vem som gör vad och när , dels att formulera vilket förhållningssätt som ska råda i varje rutin. Till exempel: vid påklädning som sker kl.... Tillsammans med pedagog....kl.....har barnen rätt till självständighetsträning, att få pröva själv, hitta strategier och bidra till att lära av varandra. Vid måltiden som sker kl.....ska vi tänka reflektion. Barnen ska få möjlighet att reflektera, samtal, kunna själva osv. Den pedagogiska plattformen med höga förväntningar på barnen och god didaktisk förmåga hos pedagoger levandegörs på så sätt. // Marie-Louise Martinson, pedagogisk handledare Sjödalens förskolor

Svara

Kommentarrubrik

Susanne Mattsson

Susanne Mattsson

Hej! Jag ska införa detta på nin avdelning. Det fins problem med att de pedagoger som har vikarieansvar ofta måste gå från verksamheten i tid och otid och personal vill ha vikarier mm Problematisk medatt få ut madresserna till villan.

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du veta mer om Flemingsbergs förskolors superstruktur?

För mer information om superstrukturen - kontakta Nourten Armak!

Tipsa oss

Har din förskola ett speciellt arbetssätt som du vill berätta om?