EU och internationellt samarbete

Att arbeta med internationalisering i skolan kan innebära att öka kunskapen om och förståelsen för andra länder och kulturer. Det kan också handla om att fördjupa elevernas kunskaper i olika ämnen och frågor genom ett internationellt perspektiv.

I 2011 års läroplaner för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan slås fast att skolan har ett ansvar för att stärka elevers och lärares förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Ett etiskt och internationellt perspektiv och ett miljöperspektiv ska prägla skolutbildningen.

Att samarbeta internationellt, till exempel i form av ett projektsamarbete med en skola i ett annat land, är ett sätt att möta kraven i läroplaner och kursplaner. Det ger goda möjligheter att arbeta med ett eller flera ämnen utifrån ett tematiskt perspektiv och ger också ofta pedagogiska vinster.

Om du är intresserad av att börja arbeta mer internationellt med din klass eller barngrupp, finns det olika vägar att gå. I länkarna nedan kan du läsa om olika projekt och plattformar.

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Information om internationalisering i skolan och internationella samarbeten och utbyten.

Aktuella ansökningsdatum från UHR

Hitta partners för samarbete inom Erasmus+ genom att delta på ett kontaktseminarium

Nordplusprogrammet ska hjälpa till att stärka och utveckla det nordiska samarbetet på utbildningsområdet och bidra till att etablera en nordisk baltisk utbildningsregion.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Erasmus+ volontärtjänst, utbildning och utbyten. Dessa ansökningar inom Erasmus+ handläggs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Internationella kurser – the European Training Calender

Övrig information

SKL:s sida om EU och Internationellt – här kan du även läsa om aktuella seminarier och konferenser.

Horisont 2020. Seminarieserie om EU:s nya ramprogram för forskning och innovation.