Små barns lärande

Små barns lärande är ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att ta fram modeller för dokumentation och utvärdering av förskolans verksamhet, där barns lärande och förändrade kunnande utifrån läroplansmålen står i fokus.

Dokumentationen ska kunna användas i förskolans analys i relation till förutsättningar och genomförande och bidra till bedömningar av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov.
Inom projektet sker forskning och utvecklingsarbete parallellt och i samarbete mellan förskolor inom Huddinge, mellan kommuner och i samverkan med forskare och licentiander från Linnéuniversitetet.

Programmet bedrivs i samverkan med tio andra kommuner, två av Stockholms stadsdelar, Linnéuniversitetet och Ifous. Från varje kommun deltar minst två förskolor och i Huddinge gäller det förskolorna Glömsta och Linnéan.

Inger Fält, Linnéuniversitetet, berättar om forsknings- och utvecklingsprogrammet Små barns lärande, samt om processen kring programmet.

smabarnslarande

Fotografiet av fjärilen är en bild hämtad ur förskoleverksamhet här i Huddinge och visar två av flera möjliga dokumentationssätt – fotograferande och barnens skapelser. I detta projekt står bilden för:
  • Från puppa till fjäril, dvs. utveckling och lärande, av såväl barn som verksamhet
  • Mönster, vilket eftersöks vid dokumentation, reflektion och utveckling
  • Relationellt perspektiv, eftersom fjärilen har skapats i samspel mellan flera barn

Läs mer

Litteratur

Film


Föreläsning om ”Synligt lärande” – Jan Håkansson


Intervju om tidigt lärande – Iram Siraj-Blatchford

Övrigt