Följeprojektet IT i undervisningen

Digital kompetens är en definierad nyckelkompetens för framtiden. Över hela världen pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att säkra barns och elevers digitala kompetens som en färdighet för framtiden, för att skapa möjligheter till variation i undervisningssituationen och för att öka motivationen för barn och elever i deras lärande.

IT i undervisningen kan inte ses som ett enskilt eller särskilt ämne då det inte handlar om tekniken i sig, utan om hur den används som en del i det pedagogiska arbetet och som ett verktyg i de olika ämnena för att uppnå högre måluppfyllelse och en god skolutveckling. Det går således inte enbart att genom att använda teknik och digitala verktyg i undervisningen uppnå högre måluppfyllelse och god skolutveckling. Det krävs att pedagogen/läraren har den kompetens som krävs för att använda verktygen och är positiv till den förändrade undervisningsrollen. För att lyckas i detta krävs det att rätt förutsättningar ges som kompetensutveckling för kommunens chefer och pedagoger och att arbete och metoder som ger resultat för barn och elever synliggörs, men självklart också att grundläggande förutsättningar som rätt utrustning finns tillgängligt.

Att använda IT och digitala verktyg i undervisningen är inte längre en fråga om val, det är ett måste och en demokratifråga för eleverna.

IT i undervisningen är ett treårigt projekt som ska hjälpa till att ta fram och beskriva/synliggöra IT-aktiviteter i vår verksamhet, detta för att kunna hjälpa och inspirera oss i vår digitala utveckling.

Hela projektet ramas in av ”e-strategi i utbildningen 2013-2016”, strategin som barn- och utbildningsförvaltningens tre nämnder tog beslut om i april 2013. Denna strategi ligger som grund för huvuddragen i vad som ska utgöra fokus under projekttiden för IT i utbildningen.

Uppdraget

Att realisera kommunens e-strategi samt följa, stödja och sprida IT-aktiviteter i och mellan verksamheterna.

Vi ska värdera verksamheternas arbete utifrån ett forskningsperspektiv och utifrån IT-utvecklingsarbete som sker i andra kommuner och verksamheter. Strävan ska vara att säkra god, beprövad metodik på området och i den mån det är möjligt granska kopplingen IT i undervisningen och högre måluppfyllelse på grupp- och skolnivå.

Projektet ska också uppmärksamma hur det parallellt genomförda arbetet med Pedagogisk plattform kan integreras i det utvecklingsarbete som sker.
I e-strategin finns det nyckeltal som exempelvis antal anställda/elever per dator, IT-handlingsplaner, kompetensutvecklingsplaner för pedagogerna. Dessa ska mätas årligen genom en enkät.

Samtliga skolenheter ska även göra en självskattning med hjälp av Sveriges kommuner och landstings verktyg ”LIKA, IT-tempen för skolan” innan året är slut. LIKA är ett självskattningsinstrument för att underlätta arbetet med digitaliseringen på skolan.

Mål och inriktning

IT i undervisningen ska vara integrerat på ett naturligt sätt i undervisningen. Vi har börjat inventera egna IT-relaterade projekt/aktiviteter för att hitta en metod utifrån hur vi ska kunna följa andras projekt/aktiviteter och kommer att se över följande effektmål:

  • Digitala verktyg i undervisningen ska ge fler sätt att arbeta med hela undervisnings- och lärandeprocessen. Nya sätt att arbeta för såväl pedagoger som elever.
  • Utvidgat tid- och rumsperspektiv på lärandebegreppet ska finnas i kommunens utbildningsverksamhet. Allt sker inte bara i ett rum, med en metod eller på ett visst klockslag.
  • Arbetssätt och metoder för användning av IT i undervisningen som är beforskade och/eller prövade och ger goda resultat. Synliggöra egna och andras lyckade IT-aktiviteter.
  • Erfarenhetsutbyte såväl inom som mellan verksamheterna ska vara ett naturligt inslag i vårt arbete.

Följa-värdera-stödja-synliggöra

Tanken är att vi ska hitta metoder, både från vår egen verksamhet men även utifrån, som gör att vi kan följa verksamheternas arbete inom IT-området, inventera och dokumentera.

Vi ska värdera verksamheternas arbete utifrån forskning, andra kommuners arbete med IT i undervisningen med flera källor. Syftet är att kunna återkoppla vilka arbetsformer och metoder som leder till resultat och framgång.

Att stödja och synliggöra med information och erfarenhetsutbyte för att inspirera och entusiasmera det egna arbetet och visa på metoder som ger resultat för barn och elever.

Projektorganisation

Styrgruppen består av projektägare och ordförande Conny Steinmo, gymnasiechef Joakim Graffner och biträdande grundskolechef Per Hjelm.

Projektgruppen består av projektledare Peter Ringström, Monica Lövdahl (förskoleavdelningen), Hans Almgren (gymnasieavdelningen), Helén Olofsson (gymnasieavdelningen), Anna Stjelke (grundskoleavdelningen), Maria Robling (grundskoleavdelningen), Sylvia Svenungsson (IT-pedagog)) samt Marta Rivelis (kvalitetsavdelningen). Adjungerande medlemmar är Michaela Sti (IT-pedagog) och Kristoffer Alm (BUF IT samordning).

Läs mer

Läs mer om Sveriges kommuner och landstings verktyg LIKA: lika.sklblogg.se/