Följeprojektet Matematik

Matematikutveckling är ett av barn- och utbildningsförvaltningens tre prioriterade områden. För att följa, värdera, stödja och sprida det som händer i verksamheterna inom området matematik finns ett följeprojekt som drivs på förvaltningen.

Matematik har varit ett nationellt prioriterat område under de senaste åren och stora resurser har satsats från nationellt håll med syfte att öka måluppfyllelsen och förbättra undervisningen. Vad har då hänt i Huddinge i och med dessa satsningar och vilka resultat kan vi förvänta oss av pågående matematiksatsningar? Det är två av de frågeställningar vi inom projektgruppen Matematik utgår ifrån i vårt arbete.

Uppdraget för projektet är att följa, värdera, stödja och sprida vilket varit grunden i vår planering.

Kartläggning och goda exempel

Under 2014 genomför vi kartläggningar inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan med syfte att få en bild av det som pågår och hitta goda exempel. Inom förskolan undersöker vi hur matematiken syns i den dagliga verksamheten och hur den matematiska miljön ser ut. Inom grundskolan och gymnasieskolan ligger ett stort fokus på att följa Matematiklyftet, men vi tittar även på andra saker som t ex hur skolor med matematikutvecklare eller förstelärare i ämnet förändrar sin matematikundervisning och hur den utökade timplanen i matematik i grundskolan påverkar resultaten.

Kartläggningen sker genom intervjuer, enkäter och genom diskussioner vid olika möten och vi riktar oss under 2014 främst mot pedagogisk personal samt rektorer och förskolechefer. Tanken är att även göra utvärderingar med elever.

Under slutet av 2014 kommer vi att inleda arbetet med att analysera och värdera de kartläggningar som gjorts. Arbetet kommer att ske i projektgruppen, men vi kommer också att ta hjälp av andra ”experter” inom området bland annat kommunens matematikutvecklare/förstelärare och handledare inom matematiklyftet. Tack vare att vi har Eva Färjsjö ingående i projektgruppen har vi en direkt koppling till Södertörns Högskola vilket är viktigt i analysarbetet.

Tanken är att vi ska kunna lyfta goda, framgångsrika sätt att arbeta med matematik och sprida dessa inom kommunen. Det innebär att Pedagog Huddinge kommer att vara vår huvudsakliga kanal, men vi kommer även att bjuda in till utbyte i andra former tex workshops och föreläsningar.

Projektgruppen

Vi som ingår i projektgruppen är: Peter Nyberg, projektledare, Maria Klasson och Nourten Armak, förskoleavdelningen, Mari Zimmerman och Tommy Hellsten, grundskoleavdelningen, Mats Johansson, gymnasieavdelningen och Britt-Marie Frunck Dannerlöv och Anette Hamerslag, kvalitetsavdelningen.