Följeprojektet Språkutveckling

Ett av våra viktigaste uppdrag inom förskolan och skolan är att är att utveckla barnens/elevernas språk eftersom det är grunden för lärandet och avgörande för hur eleverna lyckas i skolan och även i livet. Vi lär oss att läsa och sen läser vi för att lära. Att arbeta språkutvecklande är ett uppdrag för alla ämnen i skolan och ska genomsyra förskolans alla aktiviteter.

Nationellt och även internationellt förs en diskussion om barns/elevers förändrade och försämrade läsvanor. Pisa och andra undersökningar har visat på svenska elevers försämrade läsförståelse. För att avgränsa projektet språkutveckling har vi därför valt att titta på hur vi i Huddinge arbetar med att öka våra barns/elevers läsförståelse och hur det språkutvecklande arbetet bedrivs.

Under 2014 genomför vi en kartläggning av hur man i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan arbetar med att öka barnens/elevernas läsförståelse. Syftet är att få en samlad bild att detta arbete och att hitta goda exempel som vi kan sprida, men det blir också viktigt att identifiera områden där kompetensutvecklingsinsatser kan vara nödvändiga.

Kartläggningen sker genom intervjuer och enkäter i förskolor och skolor med rektorer, förskolechefer, lärare och förskollärare samt annan pedagogisk personal. Särskilt viktigt blir att möta de pedagoger som har ett särskilt uppdrag att arbeta med dessa frågor t ex förskolans språkpiloter, förstelärare med språkutvecklande uppdrag och ämnesansvariga inom svenska och svenska som andra språk.

I slutet av året kommer vi att påbörja arbetet med att analysera och värdera det material som vi fått i vår kartläggning. Detta arbete sker gemensamt i projektgruppen och ett samarbete har inletts med Södertörns högskola och med Anna Malmbjer som är lektor i svenskämnet. Anna kommer att tillsammans med några av sina kollegor inom svenskaämnet att hjälpa oss med analysen av vårt insamlade material.

Vi hoppas kunna hitta många goda exempel i våra olika verksamheter på hur man på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet arbetar med att stärka våra barns/elevers läsförståelse och språkutveckling. Dessa goda exempel ska spridas på olika sätt inom kommunen. Pedagog Huddinge kommer att vara vår huvudsakliga kanal men vi kommer även att medverka till att kunskaper och erfarenheter sprids och delas genom t ex föreläsningar och workshops.

Projektgruppen

Vi som ingår i projektgruppen är Kerstin Zirath, projektledare, Artur Carlsson från kvalitetsavdelningen, Gunilla Bergqvist och Nourten Armak från förskoleavdelningen, Boel Ehrenberg och Marianne Widercrantz från grundskoleavdelningen samt Ulrika Németh från gymnasieavdelningen.