Utforska språken

Lyft alla språken i Huddinge kommun!

I förskolan ska varje barn få uppleva sig som en person som kan uttrycka sig på många olika sätt och förskolan ska arbeta för att ta tillvara barns lust att kommunicera. Vi arbetar aktivt för att se på alla sätt att uttrycka sig som en tillgång och ser att de olika sätten att uttrycka sig på stärker och stödjer varandra. Ju flera sätt vi har att uttrycka oss på, både verbalt och icke-verbalt, desto fler sätt har vi att kommunicera på och göra oss förstådda på i olika sammanhang. Huddinges förskolor ska stå för en pedagogisk praktik som har en tilltro till barn och ser att barnen hela tiden försöker göra världen begriplig och meningsfull.

Det språkstrategiska materialet ” Utforska språken!” har som huvudsakligt syfte att ge alla förskollärare, barnskötare, förskolechefer och biträdande förskolechefer och andra yrkeskategorier med ett pedagogiskt uppdrag inom förskolans område en gemensam utgångspunkt för det språkutvecklande arbetet. En utförligare beskrivning av materialets upplägg och syfte finns i bilaga 1. I dokumentet kommer vi att använda oss av begreppen lärplatta och pekplatta parallellt vilket härrör från den praktik vi har i kommunen men också den forskning vi använt i detta arbete.

Läs artikeln med Heidi Wasén och Nourten Armak om arbetet med projektet!


Dokument

Utforska språken

Har du frågor om projektet?

Kontakta Heidi Wasén, utvecklingsledare på förskolan